FAQ - Veelgestelde forum gerelateerde vragen.

Verwijzingen naar interessante onderwerpen uit het verleden.

Moderator: Moderators

Gesloten
Gebruikersavatar
Peter van Velzen
Site Admin
Berichten: 17824
Lid geworden op: 02 mei 2010 10:51
Locatie: ampre muang trang thailand

FAQ - Veelgestelde forum gerelateerde vragen.

Bericht door Peter van Velzen » 17 sep 2015 07:42

Deze teksten zijn deels ook opgenomen in de FAQ op het portal
Peter van Velzen
HIer staan een aantal vragen en bijbehorende antwoorden die wellicht nuttig kunnen zijn voor wie nieuw is op dit forum. De lijst kan in de toekomst nog worden verbeterd of aangevuld.
De vragen staan hier in Alfabetische volgorde van het laatste woord uit de vraag.


Wat is een Agnost?
Een Agnost is iemand die meent dat we niet (kunnen) weten of er een god is. Sommigen (zelfs sommige geleerden maken zich daar schuldig aan), noemen iemand een Agnost als hij of zij er niet zeker van is of er een god is, maar dat is in feite gewoon iemand die twijfelt. Alle Atheïsten zijn in theorie ook Agnost, aangezien men het “niet bestaan” van iets nooit kan bewijzen. Maar niet iedereen vindt dit belangrijk genoeg om zich Agnost te noemen. Er zijn vrijwel geen Agnosten die geen atheïst zijn. Dit is logisch aangezien een god in theorie de macht heeft om zichzelf kenbaar te maken. In dat geval zouden we het uiteraard wél kunnen weten.


Wat is een atheïst?
Een Atheïst is iemand die niet gelooft dat er een of meer goden bestaan. Sommigen denken dat een Atheïst iemand is die wél gelooft dat er géén goden bestaan. Dat is echter geen noodzakelijke voorwaarde om Atheïst genoemd te worden, ook al zullen veel atheïsten dit inderdaad geloven. Omdat tot nu toe in de menselijke geschiedenis de meerderheid der volwassenen altijd in een of meer goden heeft gelooft, wordt ook wel beweert dat een Atheïst iemand is die het bestaan van een of meer goden verwerpt. Het is echter ruim voldoende dat de persoon het bestaan van een of meer goden niet aangenomen heeft, om haar of hem atheïst te noemen. Om iets te verwerpen, dient men het eerst serieus te hebben overwogen. Wie duidelijk wil maken dat men alleen in die hier gebruikte betekenis van het woord atheïst is, zonder bij voorbaat iets te verwerpen of te ontkennen, noemt zich vaak Agnost, ook al is hij of zij uiteraard ook een atheïst.


Wat is bewijs?

Bewijs is elk feit dat kan worden gebruikt om een bewering te ondersteunen. Juridisch bewijs kan bestaan uit getuigenverklaringen, documenten en fysiek voorwerpen. Wiskundig bewijs bestaat doorgaans uit logische redenatie vanuit bepaalde aannames (axioma’s) dan wel vanuit eerder op deze manier bewezen beweringen. Wetenschappelijk bewijs bestaan meestal uit objectieve waarnemingen, en logische redenaties. Logica wordt ook gebruikt in wetenschap en recht

Getuigenverklaringen worden in de Wiskunde en in de natuurwetenschappen nooit gebruikt. Wél in met name medische wetenschap en menswetenschappen. Documenten worden vrijwel uitsluitend gebruikt in de wetenschap van de geschiedenis. Axioma’s komen uitsluitend in de wiskunde voor. Wel wordt de wiskunde vaak gebruikt als bewijs in de wetenschap en wordt de wetenschap vaak gebruikt als bewijs in het recht. In de wetenschap zijn wiskunde en logica echter ondergeschikt aan objectieve waarnemingen en in het recht wordt het wetenschappelijk bewijs en logica niet altijd superieur geacht aan getuigenverklaringen en documenten. Ondanks het feit dat deze wetenschappelijk gezien vaak aantoonbaar onbetrouwbaarder zijn.


Wat is cognitieve-dissonantie ?

Cognitieve dissonantie is het onaangename gevoel dat ontstaat als men ervaart dat twee cognities (opvatting, overtuiging, waarneming, feit) onverenigbaar zijn. Bij religieuze mensen veel voorkomend verschijnsel als men vast stelt dat eigen opvatting niet overeenkomt met feiten. Dit kan leiden tot bijstelling van de eigen opvatting, maar ook tot ontkennig van de feiten.


Wat is empirisch?
Empirisch is datgene dat men vrijwel direct heeft kunnen waarnemen en dat door andere waarnemers wordt bevestigd.


Waar kan ik informatie vinden over de evolutietheorie? Wat is een feit?
Een feit is een gebeurtenis of een bewering waarvan op grond van empirische informatie vrijwel zeker is (niets is ooit absoluut zeker) dat ze waar is. Een (wetenschappelijk) feit dient altijd – met behulp van nieuwe empirische waarnemingen, te kunnen worden gecontroleerd. Historische feiten zijn iets minder verifieerbaar, aangezien men alleen kan controleren welke gevolgen ervan waarneembaar zijn. Desalniettemin kunnen ze vrij zeker zijn, indien de gevolgen evident zijn.


Wat is geloof?
Het woord geloof heeft verscheidene betekenissen.
Met kan iemand of iets geloven. Dit betekent uitsluitend dat men de betreffende bewering zonder veel skepsis aanneemt als waar.
Men kan IN iemand of iets geloven. Dit betekent dat men verwacht dat een persoon of een onderneming succesvol zal zijn.
EEN geloof is een aanname of reeks van aannames. In het bijzonder kan een geloof een groep aannames zijn omtrent niet verifieerbare beweringen, die met met een groep mensen deelt. Die groep mensen kan men dan omschrijven als “aanhangers van dat geloof”. Deze vorm van geloof wordt ook wel verward met het woord religie. (een religie is méér dan een geloof).


Wat is een god?

Een God is een alles dat door mensen beschouwd wordt als een persoon met bovenmenselijke macht. Doorgaans onsterfelijk, en in elk geval nauwelijks aan veroudering onderhevig. Er zijn drie types te onderscheiden: Een daadwerkelijk – menselijk – persoon aan wie bovenmenselijke macht wordt toegeschreven, (Bijvoorbeeld: Jezus, Pharao of Lou de Palingboer) een daadwerkelijk – niet menselijk – bestaand iets waaraan een persoonlijkheid wordt toegeschreven. (bijvoorbeeld: hemellichamen, bergen of rivieren), Of een niet waarneembaar iets, waaraan zowel persoonlijkheid als bovenmenselijke macht wordt toegeschreven. (Bijvoorbeeld een God van de oorlog, een god van de liefde of een “schepper”. In het oude testament worden ook afbeeldingen van dergelijke goden wel “goden” genoemd.


Wat is kennis?
Kennis is een verzameling feiten waarvan men op de hoogte is.


Hoe kan ik eenafbeelding toevoegen aan mijn profiel?
 • CLick op gebruikerspaneel
 • Click op profiel
 • Click op wijzig avatar
Je kunt kiezen uit
 • voor upload vanaf je eigen computer
 • Intoetsen van een URL van een foto of avatar
 • tonen van een galerij (4 stuks beschikbaar)
vervolgens kun je je keuze bevestigen


Wat is Pseudo-wetenschap?

Pseudowetenschap is de benaming voor een stelsel van opvattingen, uitspraken, of handelingen dat de toets van een wetenschappelijke methode niet doorstaat maar waarvan aanhangers toch beweren of suggereren dat het om wetenschap handelt. Ook kan het gaan om het imiteren van wetenschappelijke uiteenzettingen en verklaringen, zonder dat er onderzoek volgens wetenschappelijke protocollen (zoals dubbelblind onderzoek) aan vooraf is gegaan. Een opvatting wordt als pseudowetenschappelijk gezien, als ze uitspraken doet over de empirische werkelijkheid, zonder deze te onderbouwen met wetenschappelijke onderzoeksresultaten.
Wat is een religie?
Een religie is een reeks gedragingen die men deelt met een groep aanhangers van hetzelfde geloof, en die niet zijn ingegeven door feitelijk bewezen nut, maar door dat geloof.


Wat is wetenschap?

Ook dit woord heeft weer verschillende betekenissen. In principe is wetenschap synoniem aan kennis.

De Wetenschap, is het geheel aan mensen, hun methodes en hun inspanningen die bezig zijn om feitelijke (dus) controleerbare kennis te ontdekken en te verzamelen.


Wat is wetenschappelijk?
Wetenschappelijk is alles wat gebaseerd is op en leidt tot controleerbare kennis. Deze manier van werken wordt ook wel “wetenschappelijke methode” genoemd. Sommige beweren dat DE wetenschappelijke methode niet bestaat aangezien geen enkel persoon zich met alle aspecten bezig houdt. Maar “Wetenschappers” (mensen die wetenschappelijke dingen doen) doen globaal (een van) de volgende zaken:
 1. Waarnemingen doen en verzamelen.
 2. Waarnemingen controleren.
 3. Theorieën opstellen die trachten de waarnemingen te verklaren.
 4. Deze zaken publiceren.
 5. Deze zaken bekritiseren.
 6. Nieuwe waarnemingen doen op grond van zo een theorie.
 7. Theorieën verwerpen of aanpassen als ze door de waarnemingen worden gefalsificeerd; dwz de waarnemingen wijzen uit dat de theorie niet geheel klopt.
 8. Theorieën onderwijzen en uitleggen aan studenten als ze door voldoende waarnemingen zijn geverifieerd; dwz de waarnemingen wijzen uit dat de theorie wél klopt.
En dit doorgaans bij herhaling.


Falsificaties of verificaties zijn vaak helemaal niet als zodanig bedoelt. Men probeert gewoon iets te meten omdat dat (op grond van de theorie) interessant lijkt.
Ik wens u alle goeds

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Dogma

Bericht door Maria » 05 dec 2015 23:38

Verder gespecificeerd zie Wikipedia Dogma
Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie.
Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

De term wordt binnen de religie beschrijvend gehanteerd, terwijl de benaming dogma buiten de religie vaak wordt gebruikt met een kleinerende ondertoon, refererend aan "gevestigde" concepten met een specifiek standpunt en daarmee met een bedenkelijke basis.

Deze kleinerende ondertoon is nog sterker aanwezig in de term dogmatisch, die wordt gebruikt voor personen van wie wordt gemeend dat ze onbuigzame geloofsovertuigingen hebben en niet openstaan voor rationele argumenten.
Dit gebruik van de term dogmatisch wordt ook aangetroffen waar overtuigingen in de maatschappij en het wetenschappelijk paradigma kritisch worden beschreven.


Dogmatisme
Dogmatisme is de meer algemene duiding voor een overtuiging of houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinies te herzien op grond van nieuwe informatie.

Het begrip "dogmatisme" impliceert dat iemand zijn overtuigingen op een onnadenkende en conformistische manier hanteert zonder de fundamenten daarvan in vraag te willen stellen.
Dogmatisme wordt als onverenigbaar gezien met een wetenschappelijke en/of rationele ingesteldheid, waar zelfcorrectie intrinsiek deel van uit maakt.


Dogma in de religie
Dogma's komen in vele godsdiensten voor zoals in het christendom, waar zij beschouwd worden als de centrale grondregels, die door alle gelovigen van die religie onderschreven dienen te worden.
Binnen het westers christelijk geloof (rooms-katholiek en protestant) is een voorbeeld van een dogma de Drie-eenheid.

Dogma in de wetenschap
De basis voor wetenschap is twijfel.
Een wetenschapper zal zijn uitgangspunten en conclusies steeds onderzoeken en zo nodig bijstellen. Daarvoor gebruikt hij de wetenschappelijke methode.

Volgens Rupert Sheldrake zijn er echter personen die zodanig in het huidige paradigma geloven, dat verworvenheden van de wetenschap als onbetwistbare waarheden worden ervaren.[1]
Collega-wetenschappers reageerden dat ze juist graag deze paradigma's falsificeren — aangezien dat ongetwijfeld een Nobelprijs zou opleveren[2] — maar dat dat gewoonweg nog niet gelukt is.[3]
Dikkemick vroeg: wat is een theorie:
Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid. Meer uitleg is te vinden op Wikepedia
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

QED

Bericht door Maria » 06 aug 2016 10:13

Afkorting: QED
Quod erat demonstrandum
Quod erat demonstrandum (afgekort q.e.d.) is een Latijnse term die in het Nederlands kan worden vertaald met hetgeen bewezen moest worden. De afkorting wordt vaak aan het einde van een logische redenering gebruikt, bijvoorbeeld in de wiskunde of filosofie, om aan te duiden dat hetgeen men wilde bewijzen, daadwerkelijk bewezen is.

In de Nederlandse taal benut men naast het Latijnse q.e.d. ook wel w.m.b.w. of wmbw ("wat moest bewezen worden")[2] en soms w.t.b.w. ("wat te bewijzen was")

Als grapje wordt de afkorting ook wel eens uitgelegd als Quite Easily Done ("behoorlijk eenvoudig gedaan"). In Nederlandstalige wiskundige redeneringen wordt soms met een humoristische noot afsluitend of in tussentijdse lemma's wel eens W.A.K. geschreven ("Waarheid Als Koe").
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Gutmensch

Bericht door Maria » 06 aug 2016 11:03

Een zo onafhankelijk mogelijke uitleg van wat bedoeld wordt met dit "Gutmensch".
Nog niet in het Nederlands op Wikipedia.

Gutmensch, Wiki Duits
Gutmensch ist eine Bezeichnung, die häufig als ironisch, sarkastisch, gehässig oder verachtend gemeinte Verunglimpfung von Einzelpersonen, Gruppen oder Milieus („Gutmenschentum“) genutzt wird. Diesen wird aus Sicht der Kritisierenden ein übertriebener, nach äußerer Anerkennung heischender Wunsch des „Gut-sein“-Wollens in Verbindung mit einem moralisierenden und missionierenden Verhalten und einer dogmatischen, absoluten, andere Ansichten nicht zulassenden Vorstellung des Guten unterstellt. In der politischen Rhetorik wird Gutmensch als Kampfbegriff verwendet.
Gutmensch, Wiki Engels
Gutmensch (German cultural term similar to "do-gooder"; literally good human) is an ironic, sarcastic disparaging term for a person or a group. In the view of the critics, Gutmenschen are presumed to have an overwhelming wish to be good and overeagerly seek approval. This comes along with moralising and proselytising behaviour and a dogmatic, absolute perspective, which does not allow deviant views. In political rhetoric Gutmensch is used a polemic term.
Er is wel veel in het Nederlands over geschreven, maar meestal met voorbeelden van soorten mensen die zo worden genoemd met name vanuit de rechtse of ultrarechtse hoek.
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Wet van Godwin

Bericht door Maria » 09 aug 2016 08:33

Wet van Godwin
"Naarmate online-discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi's of Hitler tot 1."

Ofwel: als een online-discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking met de nazi's of Hitler. Godwin ergerde zich aan de gewoonte om in discussies op Usenet vergelijkingen met nazi's, Hitler en de Holocaust te maken en meende dat deze, vaak absurde, vergelijkingen afbreuk deden aan de ernst van de Holocaust.

De bedoeling van zijn stelling was dus niet een eind te maken aan discussies, maar om deelnemers aan een discussie bewuster te maken van de vraag of een vergelijking met de nazi's of Hitler gepast is, of simpelweg een kwestie van te ver doorgevoerde retoriek
Nauw verwant met:
Reductio ad Hitlerum]Reductio ad Hitlerum
Reductio ad Hitlerum (ook: argumentum ad Hitlerum) is een drogreden, voor het eerst naam gegeven door de ethicus Leo Strauss. Het is een woordspeling op reductio ad absurdum.

Een Reductio ad Hitlerum is een redenering in deze vorm: "Adolf Hitler was (of de nazi's waren) X, dus X is slecht." Omdat Adolf Hitler door vrijwel iedereen als slecht wordt beschouwd, lijkt het een correcte redenering, maar de drogreden wordt duidelijk wanneer men bijvoorbeeld vegetarisme invult: "Adolf Hitler was een vegetariër, dus vegetariërs zijn slecht."

De ongeldigheid van de bovengenoemde redenering is algemeen aanvaard. In de praktijk loopt (in overeenstemming met de Wet van Godwin) een discussie over een bepaald persoon (vaak een leider of politicus) echter vaak uit op een vergelijking met Hitler of de nazi's. Het voorbeeld van de vegetariërs wordt dan wel aangehaald om de onjuistheid van het argument aan te tonen.

De Reductio ad Hitlerum is een zogeheten genetische drogreden, waarbij de oorsprong van een argument bepaalt of het argument juist is of niet.[1]
Het gaat dus om te pas en te onpas in een discussie uitkomen op en over het rondstrooien van de term nazi en de naam van Hitler in diverse soorten onderwerpen.

Behalve als het ook daadwerkelijk gaat om het bespreken van dit onderwerp.
Binnen een discussie over ideologieën als ultra rechts, fascisme, racisme, (neo) nationaal socialisme en neonazi's zijn deze onderwerpen alsmede het bespreken ervan logischerwijs ingekaderd.
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Kwantum mystiek

Bericht door Maria » 13 aug 2016 10:09

Kwantummystiek - Wikipedia.
Ook wel kwantum mystiek tbv. de zoekmachine.
Kwantummystiek is een term die in pejoratieve zin wordt gebruikt voor de pogingen om vermeende paranormale verschijnselen als aura's, geesten, en bijna-doodervaringen te verklaren met begrippen uit de kwantummechanica.
De meeste natuurkundigen wijzen dit af omdat volgens hen de natuurwetten van verschijnselen op kwantumniveau niet door te trekken zijn naar de grootschalige normale leefwereld van de mens; kwantummystiek hoort volgens hen thuis in de wereld van New age.
Kenmerkend is het gebruik van het voor een leek indrukwekkend klinkende woord "kwantum" binnen een context die voor een natuurkundige betekenisloos is.

De natuurkundige Murray Gell-Mann karakteriseerde dit soort oneigenlijk gebruik van het woord kwantum als "quantum flapdoodle", kwantumonzin.
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Big Bang - Oerknal

Bericht door Maria » 22 aug 2016 19:30

Oerknal
Oerknal of big bang is de populaire benaming van de kosmologische theorie die op basis van de algemene relativiteitstheorie veronderstelt dat 13,8 miljard jaar geleden het heelal ontstond uit een enorm heet punt (ca. 1028 K), met een oneindig grote dichtheid, ofwel een singulariteit. Tegelijkertijd met de oerknal zouden ruimte en tijd zijn ontstaan. Het is wiskundig te formuleren hoe een 3-dimensionale ruimte ontstaat uit een punt, maar niet visueel voorstelbaar. Het beeld van een analoge 2-dimensionale ruimte helpt echter: het oppervlak van een bol die opzwelt vanuit een punt. Dat oppervlak is gekromd, het heeft geen randen en het is eindig, eigenschappen die een 3-dimensionale ruimte ook kan hebben. Aan het beeld van een ballon die opgeblazen wordt is de term inflatie ontleend.

De theorie is onder meer gebaseerd op de waarneming van het voortdurend uitdijende heelal, in het bijzonder de roodverschuiving van de spectraallijnen en van licht van verre sterrenstelsels, het dopplereffect. De algemene relativiteitstheorie is op dit punt echter nog niet volledig, aangezien het idee van een oneindig grote dichtheid strijdig is met de fundamentele wetten van de natuurkunde.
Big Bang Engelstalige Wiki

Linken op Freethinker.nl
Big Bang & De leeftijd van het heelal
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Godsdienstvrijheid vlg. de Nederlandse wet

Bericht door Maria » 27 feb 2017 15:21

Godsdienstvrijheid
pallieter schreef:https://nl.wikipedia.org/wiki/Godsdienstvrijheid

Artikel 6 van de Nederlandse grondwet.
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Art. 19 - De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd. Art. 20 - Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.
Lijkt mij toch vrij zeer duidelijk dat noch Nederland noch België godsdienstvrijheid boven de wet stelt.

Godsdienstvrijheid inperken daarentegen gaat wel tegen de wet in, zelfs tegen de grondwet. En om de grondwet te wijzigen dacht ik dat je toch een twee derde meerheid nodig hebt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland ... e_Grondwet
De behandeling van de voorgestelde wijziging (tweede lezing) kan pas beginnen, nadat de Tweede Kamer is ontbonden. In de praktijk wordt de Tweede Kamer niet speciaal hiervoor ontbonden. Een gevolg is wel dat normaal gesproken slechts eens in de vier jaar een of meer grondwetswijzigingen kunnen plaatsvinden. De Tweede Kamer kan de wet niet amenderen. De nieuwe Staten-Generaal moeten het voorstel van de oude Staten-Generaal dus aannemen of afwijzen zoals het er ligt. Bovendien geldt nu dat Tweede en Eerste Kamer met een tweederdemeerderheid voor moeten stemmen om de grondwetswijziging daadwerkelijk door te voeren. Als de nieuwe Staten-Generaal voorstemmen, volgt verder de normale procedure voor wetswijziging en de Koning bekrachtigt de wijziging in de grondwet.
En twee derde meerderheid met (on) gezond verstand vinden? Dat gaat Geertje toch niet lukken vrees ik.
Verder uitleg:
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)

Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Vrijheid van meningsuiting vlg. de Nederlandse wet

Bericht door Maria » 27 feb 2017 15:56

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)

Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
Zie verdere uitleg op de website
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Survival of the fittest ivm. evolutie.

Bericht door Maria » 15 mar 2017 12:52

Als er sprake is van evolutie kunnen we vaak het volgende lezen.
Een bekend begrip is ook wel survival of the fittest, de sterkste overwinnen.
In mijn beleving het meest voor komend, als er een discussie is met mensen, die zich niet bewust zijn van de werkelijke betekenis van wat de term evolutie inhoudt.

Vaak wordt "fittest" vertaald met de "fitste", wat niet de juiste betekenis is.
http://nl.bab.la/woordenboek/nederlands-engels/fit" onclick="window.open(this.href);return false;
to fit {ww.}NL
passen - aanbrengen - aanpassen - adapteren - in overeenstemming brengen - monteren - deugen - bewerken - geschikt zijn- in overeenstemming zijn - afstemmen - rijmen - aansluiten op.

fit {volt.deelw.}NL
afgestemd
Ook is er de verwarring met het eensluidende Nederlandse gezegde, wat echter een andere betekenis heeft.
Evolutie betekent nl. niet een overwinnen op anderen van dezelfde soort in eenzelfde tijdsvak.
Dat is slechts één aspect, nl. waardoor het mogelijk is dat zij het meeste kansen hebben op voortplanting.
Wat de kansen op een sterk nageslacht vergroot, maar geen wezenlijke veranderingen in hoeft te houden.

Evolutie staat voor verandering en ontwikkeling over een langer tijdsbestek.
Fouten/mutaties in celdelingen, als die meer geschikt maakt voor een veranderende omgeving en leefmilieu.
Een voort blijven bestaan ervan in de lijn van nakomelingen, van net iets andere eigenschappen in hun genen.
Dus de "fittest" in de zin van de juiste betekenis van het Engelse woord "de best aangepaste".

Vanuit de verkeerde vertaling volgen er ook vaak verkeerde conclusies.
Zoals dat de volgende soort ook sterker, slimmer, of verder ontwikkeld zou zijn.
Dat is vaak voorkomend, maar niet per definitie.
Ook dat er sprake zou zijn van degeneratie, wat volgens de redenatie dan geen evolutie/betere ontwikkeling zou kunnen zijn.
Wel degelijk is dit ook evolutie, daar waar eerder nuttige delen in de loop van de veranderingen van geen nut meer zijn en dus slechts ballast.


Survival of the fittest
Survival of the fittest (overleven van de best aangepaste) is een term die oorspronkelijk is bedacht door Herbert Spencer nadat hij Charles Darwins
...........
In de vijfde editie van De oorsprong der soorten uit 1869, nam Darwin de term 'survival of the fittest' over als vervanger van zijn eigen term natuurlijke selectie.
De term survival of the fittest wordt tegenwoordig gebruikt voor vrijwel iedere situatie waarin enige analogie is met evolutie en natuurlijke selectie.

Veel biologen gebruiken daarom deze term niet meer en spreken enkel van natuurlijke selectie.
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Het existentieel lijden of de existentiële benauwdheid.

Bericht door Maria » 18 jun 2017 11:04

Het existentieel lijden of de existentiële benauwdheid, nood of crisis.
existentieel
5 definities
Verband houdend met het menselijk bestaan, gezien als een aaneenschakeling van mo- menten. Empirische werkelijkheid, in tegenstelling tot louter theorie.
exis·ten·ti·eel bn, bw de existentie betreffend ; Verband houdend met het menselijk bestaan, gezien als een aaneenschakeling van mo- menten. Empirische werkelijkheid, ...
1) Betrekking hebbend op het werkelijk bestaan
2) Denken en leven als één beschouwend
3) Menselijk bestaan
4) [Nederlands] wat het bestaan betreft
5) Verband houdend met het menselijk bestaan, gezien als een aaneenschakeling van momenten.
Wikipedia schrijft over existentiële crisis
Een existentiële crisis is een staat van paniek of een gevoel van intens psychologisch onbehagen over levensvragen. Het komt vooral voor in culturen waar basale overlevingsbehoeften vervuld zijn.
Een existentiële crisis, ook donkere nacht van de ziel genoemd, kan het resultaat zijn van:
- Een besef of gevoel van eenzaamheid en geïsoleerd-zijn;
- Een besef van sterfelijkheid en eindigheid van het eigen bestaan, of het besef dat er mogelijk geen hiernamaals is; of
- Een besef dat het leven geen vastgesteld, bovennatuurlijk, extern doel of betekenis heeft.
Het is verwant aan het sociologische concept van anomie. Het wordt ook gerelateerd aan een mid-life crisis. De implicatie van een existentiële crisis is dat de crisis voortkomt uit een existentieel besef.
Op Freethinker.nl is dit onderwerp vaak en uitgebreid besproken vanwege de relatie met religieuze gedachten en gevoelens en bij het wegvallen ervan.
Mn. van het geloof in een hiernamaals en zo ook het verlies van zingeving voor het leven, wat daarop was gebaseerd.

Vaak "existentiële" benauwdheid genoemd en met deze steekwoorden te vinden dmv. de zoekmachine.
Ook met "existentieel", "existentie" en "zingeving" is er veel te vinden van wat erover is geschreven.

Sterk gerelateerd, maar niet te verwarren met weltschmerzt en spleen.
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Regressief links

Bericht door Maria » 04 mar 2019 08:56

Regressief links
De term regressief links, Engels regressive left, ook wel regressive liberalism, is een politieke term, gepopulariseerd door de Britse contra-extremisme-activist en Quilliam-voorzitter Maajid Nawaz, voor het beschrijven van "een gedeelte [van links dat] een inherente aarzeling heeft om vormen van onverdraagzaamheid die kunnen voorkomen in minderheidsgroepen te bestrijden (...) ter wille van politieke correctheid, ter wille van het tolereren van wat zij geloven dat 'andere culturen' zijn en het respecteren van verschillende leefwijzen. De term "regressief links" werd eerder gebruikt in een wat andere context door andere de Amerikaanse conservatieve journalist Chuck Morse.

Nawaz, een ex-islamist die tegenwoordig als vrijzinnig moslim de islam probeert te hervormen, past de term vooral toe op overwegend linkse personen die het islamisme verdedigen. Hieronder vallen "atheïsten die aan de kant van de islamisten, die islamisme verdedigen in naam van culturele tolerantie. De nieuw-atheïstische activist, auteur en neurowetenschapper Sam Harris, die samen met Nawaz het boek Islam and the Future of Tolerance (2015) schreef, heeft de term overgenomen. Hij beweerde dat het grootste gevaar dat uitgaat van regressieve linksen is, dat zij bereid zijn de vrijheid van meningsuiting op te offeren "uit angst minderheden te kwetsen". Dit zal leiden tot censuur opgelegd door die minderheden, waarbij hij het voorbeeld noemde van de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald, die volgens Harris de aanslag op Charlie Hebdo trachtte goed te praten.

Volgens Nawaz is de notie dat moslims geen spot met of kritiek op de islam kunnen verdragen en alleen maar gewelddadig reageren "bevoogdende, zelfmedelijden opwekkende vertroeteling" van precies de moslims die men beweert te dienen en emanciperen, omdat het ervan uitgaat dat zij niet beschaafd zijn en hun woede niet kunnen beheersen.
Dit "racisme van lage verwachtingen" verlaagt de morele normen van mensen in minderheden en zoekt naar excuses als zij bijvoorbeeld misogynie, chauvinisme, kwezelarij of antisemitisme uiten, terwijl men leden van de meerderheid wel gewoon aan universele liberale normen houdt. Eerdere vergelijkbare omschrijvingen van een politiek linkse voorkeur voor de islam zijn islamo-gauchisme (Frans) of Islamo-Leftism (Engels) door de Franse filosoof Pascal Bruckner en "pro-islamistisch links" (Engels: (the) pro-Islamist left) door voorzitter Maryam Namazie van de Council of Ex-Muslims of Britain.
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gebruikersavatar
Maria
Moderator
Berichten: 15351
Lid geworden op: 05 jul 2009 15:41
Locatie: Zeeland

Indoctrinatie

Bericht door Maria » 17 mar 2019 14:25

Indoctrinatie
Indoctrinatie (of: indoctrineren) is een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van aanvechtbare overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard. Het woord heeft een sterke negatieve connotatie en als gewenst beschouwde beïnvloeding wordt niet als indoctrinatie betiteld.

Indoctrinatie omvat het woord doctrine, hetgeen leer of leerstelling betekent. Doctrine (leerstelling) komt van het Latijnse doctrina (leer, onderwijs) van het werkwoord docere = onderwijzen (en wij zeggen doceren en docent).

In controverses spreken tegenstanders van de 'gevestigde orde' soms van indoctrinatie, omdat de overtuigingen en opvattingen van de gevestigde orde (per definitie) in het reguliere onderwijs worden onderwezen.

Een van de kenmerken van indoctrinatie is dat er, in tegenstelling tot leren, vaak straf gezet wordt op het bespreekbaar willen maken van de over te dragen overtuigingen of opvattingen, die straf kan een heel scala beslaan van fysieke straffen tot (stilzwijgende) uitsluiting uit de groep of uit allerlei dreigementen

In de praktijk is het onderscheid tussen verantwoorde opvoeding, onderwijs en beïnvloeding enerzijds en indoctrinatie anderzijds moeilijk te maken. Bijvoorbeeld, de meeste mensen, ook mensen die oprecht proberen niet te indoctrineren, vinden het niet prettig om met scepsis en kritische vragen geconfronteerd te worden. Bovendien kost de behandeling van kritische vragen tijd en inspanning.
Goede humor versplintert de gesneden beelden in ons hoofd. - Frank Bosman.

Gesloten