'.....daar zal geween zijn en knersing der tanden!'

‘I had rather live with the woman I love in a world full of trouble, than to live in heaven with nobody but men.’

Robert Green Ingersoll. (1833-1899)

 

Eén ding dat me is bijgebleven na het lezen van Willem J. Ouweneel’s boek (De God die is), is het feit dat hij weinig aandacht heeft voor het hiernamaals. De weinige keren dat er in het boek gesproken wordt over het hiernamaals, dan betreft het meestal citaten van anderen of Bijbelverzen. Het overgrote gedeelte van het boek bestaat uit persoonlijke verhalen van ex-atheïsten, ongefundeerde wonderverhalen over dodenopwekkingen en wonderlijke genezingen, pogingen tot weerlegging van de evolutietheorie en het materialistische wereldbeeld en horrorverhalen over beroemde atheïsten op hun sterfbed (waarvan we in een eerder hoofdstuk aangetoond hebben dat de meeste vals zijn). Zijn boek is op mij overgekomen als een poging om aan te tonen dat men als ongelovige niet gelukkig kan leven, waarbij Ouweneel er tussen haakjes nog aan toevoegt ‘om nog maar te zwijgen over de vraag of zij er ook mee kunnen sterven’. Maar wat er na dat leven en sterven komt lijkt geen prioriteit te hebben in zijn boek. Een oude wijsheid zegt dat je niet alleen moet luisteren naar wat mensen zéggen, maar vooral ook datgene moet onderzoeken waarover ze zwijgen. Zou het zo kunnen zijn dat óók Ouweneel zich, heel diep van binnen, tóch wel eens afvraagt of de hemel wel écht zo’n aangename plek is? Ik weet nog goed dat het concept van hemel en hel mij in verwarring bracht toen ik zelf nog in God geloofde. Eén van de problemen waar ik vroeger over tobde was het lot van mijn vrienden en familieleden; waar gingen die heen na hun dood?

 

 

 

Ikzelf was ervan overtuigd dat ik naar de hemel ging, maar mensen die ik kende waren ongelovig, en de Bijbel spreekt duidelijke taal als het gaat over de toekomstige woonplaats van de ongelovigen; Openbaringen 21 vers 8: ‘Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.’
Nou heb ik in mijn familie en vriendenkring geen gruwelijken, doodslagers, hoereerders, tovenaars, en afgodendienaars, al zullen enkelen wel eens vreesachtig zijn en sommigen zullen wellicht wel eens een leugentje om bestwil vertellen. Maar ik heb wel familieleden en vrienden die ongelovig zijn. Ik weet uit eigen ervaring dat het voor veel Christenen onverteerbaar is dat ze in hun ‘hemel’ voor eeuwig gescheiden zijn van hun ouders, kinderen, echtgenoten, vrienden of andere familieleden. Ik vermoed dat de enorme bekeringsijver bij religies als het christendom en de Islam hier voor een groot deel mee verklaard kan worden.
Een ander probleem dat mij als kind al kwelde was het feit dat er geen dieren naar de hemel lijken te gaan. En ongelukkig genoeg is het juist ‘s mens beste vriend die buiten de deur lijkt te worden gehouden gezien Openbaring 22 vers 15: ‘Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
Ik kan me geen hemel voorstellen zonder onze vrolijke trouwe viervoeters. Samen met je hond aan het strand wandelen, met op de achtergrond de ondergaande zon, is er niet meer bij. Geen hond, maar ook geen strand, want in de woonplaats van God is geen zee; Openbaring 21 vers 1: ‘En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.’
Geen honden, geen zee, dus ook geen strand, maar ook geen ondergaande zon, want in de hemel wordt het nooit nacht; Openbaring 22 vers 5: ‘En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.’
Geen nacht betekent óók nooit meer ’s nachts naar de prachtige sterrenhemel kijken, geen zonsondergang, geen zonsopgang, geen aurora borealis, geen maanlicht, en de bijbelschrijver lijkt in de laatste zin van het bovenstaande vers óók niet te beseffen dat niet iedereen kan heersen als koning. Als alle mensen koning zijn, over wie moet men dan heersen? De hemel lijkt wel op de communistische heilstaat, daar is immers óók iedereen koning.
Of men allen kan héérsen als een koning valt dus te betwijfelen, maar men zal wél léven als een koning, als men de overlevering moet geloven. De beschrijving van het nieuwe Jeruzalem geeft ons wellicht een indicatie van hoe de hemel eruit ziet. De schrijver van Openbaring geeft een verslag van een visioen waarin hij het nieuwe Jeruzalem uit de hemel ziet neerdalen; Openbaring 21 vers 11: ‘En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, [namelijk] als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal….. 18 En het gebouw van haar muur Jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk….. 21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.’
Grote rijkdommen worden in het vooruitzicht gesteld in deze stad uit de hemel. Gouden huizen en straten, muren van edelgesteente en poorten van paarlen. Het hart van een primitieve woestijnnomade, voor wie al die schitterende kostbaarheden een zeldzaam gezicht waren, moest wel op hol slaan bij het horen over al die schatten. Maar een ontwikkeld mens trapt daar toch niet in zou je zeggen. Vooral als men de tijdsduur van het verblijf in het hemelse Disney paradijs meerekent. De tijdsduur is misschien wel het ergste, want men verblijft er eeuwig. Een eeuwigheid die niet alleen kwellend is omdat men heimwee heeft naar de vrienden en familieleden die in de hel vertoeven, maar wat het nog erger maakt is dat men de vrienden en familieleden kan horen kermen in de ‘poel des vuurs’. In Lucas 16 vertelt Jezus over een conversatie tussen een rijkaard die in de hel verblijft, en Lazarus en Abraham die in de hemel woonachtig zijn, waarbij Abraham tegen de kapitalist zegt: ’23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot………. 26 tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die [daar] [zijn], van daar tot ons overkomen.’
Men kan in dat prachtige sprookjesparadijs dus horen en zien hoe ouders, kinderen, vrienden, echtgenoten en alle andere mensen branden in de ‘poel des vuurs’, tot in alle eeuwigheid.
Terwijl men voor altijd gescheiden is van dierbaren (mits men ‘geluk’ heeft, en alle vrienden en familieleden gelovig zijn), verkeerd men wél in het gezelschap van allerlei bizarre wezens. Openbaring 4 vers 8 beschrijft het monsterlijke uiterlijk van vreemde wezens die 24 uur per dag, zonder pauze, dezelfde mantra reciteren: ‘En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
In het begin zal men alleen maar medelijden hebben met het miserabele bestaan van deze wonderlijke schepsels, maar na enkele uren wordt men ongetwijfeld knettergek van die eindeloos voortdurende herrie.
De ergste verassing die de hemelbewoner te wachten staat is een ontmoeting met de hemelse maffia. In de hemel wonen geesten die in demonische leugengeesten kunnen veranderen; 1 Koningen 22 vers 19 : ‘Ik zag den HEERE, zittende op Zijn troon, en al het hemelse heir staande nevens Hem, aan Zijn rechter [hand] en aan Zijn linkerhand. En de HEERE zeide: Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead? De een nu zeide aldus, en de andere zeide alzo. Toen ging een geest uit, en stond voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: Ik zal hem overreden. En de HEERE zeide tot hem: Waarmede? En hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in den mond van al zijn profeten. En Hij zeide: Gij zult overreden, en zult het ook vermogen; ga uit en doe alzo. Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van al deze uw profeten gegeven; en de HEERE heeft kwaad over u gesproken.
De Florentijnse filosoof Nicollo Machiavelli schijnt op zijn sterfbed gezegd te hebben: ‘Ik wens naar de hel te gaan en niet naar de hemel. In de eerste zal ik het gezelschap van pausen, koningen en prinsen genieten, terwijl in de laatste alleen maar bedelaars, monniken en apostelen zijn.’
Machiavelli lijkt de juiste keuze te hebben gemaakt, en niet alleen vanwege het slechte gezelschap. De hemel, zoals die in de Bijbel wordt beschreven is een verschrikkelijk oord, waar men voor eeuwig verblijft; voor eeuwig in het felle geschitter en geglinster van goud en edelstenen die niets meer waard zijn omdat er een overvloed van is; voor eeuwig gescheiden van geliefden en dierbaren, van wie men het gekerm kan horen terwijl zij baden in de ‘poel des vuurs’. Voorwaar! ‘God zal alle tranen van hun ogen afwissen’, en Hij zal er een dagtaak aan hebben, want Zijn hemel is een rouwkamer, daar zal geween zijn, en de knersing der tanden!

 

(Wie nu bang is om naar de hemel te gaan, kan ik geruststellen. Deze God en Zijn hemel bestaan niet.)

 

Post Scriptum (01-01-2009): De gezamelijke kerken in Delft hebben een serie lezingen georganiseerd over de 'hete hangijzers' van het christelijke geloof. De lezing op 17 december werd gehouden door o.a. predikant Johan van Arkel, die sterke theologische argumenten naar voren bracht, die voor het dogma van het vagevuur en (uiteindelijke) alverzoening pleitten (klik hier voor mijn reactie op deze lezing).  Het heeft mijn gedachten over de veronderstelde 'eeuwigheid' van hemelse 'beloningen' en helse bestraffingen wel enigzins veranderd, hoewel het van mij nooit meer zal overtuigen van de waarheid van het christendom. Vraag blijft voor mij wel waarom Ouweneel in zijn boek bijna zwijgt als het graf, als het gaat over het hiernamaals.

 

Meer kritiek op het boek van Ouweneel:
'Atheïsme kan levens veranderen' Hoe predikant Dan Barker atheïst werd.

 

Aanverwante onderwerpen:
Sterven zonder Jezus!
'De rehabilitatie van Lucifer'
Waarom Jezus? - Dan Barker
Dwalingen van Ouweneel - Overzichtspagina op Freethinker.nl van kritische artikelen over het werk van Willem Ouweneel.

 

Forumdiscussie over 'De God die is', van W.J. Ouweneel.