Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de rede!

VAN HET CHRISTELIJKE BIJGELOOF NAAR HET LICHT VAN DE REDE!

 

atheism

Vroeger toen ik nog een kleine jongen was, vertelde men mij over God, de Duivel en de Hemel en de Hel. Men vertelde mij dat God goed was, en de hemel een prachtig oord, en dat de Duivel slecht was en de Hel een oord waar het geween is en de knersing der tanden. Men vertelde mij dat God aan het einde der tijden, de aarde zou verbranden met vuur, zoals hij eens de wereld 'zuiverde' met water door de sluizen van de hemel en de kolken der diepte te openen. Men vertelde mij dat een mens zonder 'het enige waarachtige geloof' in de Vader en de Zoon, en het door de Heilige Geest geïnspireerde Boek der boeken, in een immoreel en normenloos beest zou veranderen; een dief; een moordenaar; een verkrachter; een kannibaal. Men vertelde mij dat de mens door en door verrot was; in en in slecht, en dat alleen het geloof in God en Zijn heilige Woord mij op het 'rechte pad' kon houden. Eén prediker van de 'zaligmakende', 'blijde' boodschap, vertelde me dat als we 'ons ware gedaante' in de spiegel zouden kunnen bekijken, we een gruwelijk monster zouden zien; een afschrikwekkende demon, zoals zélfs de makers van cult-horrorfilms niet zouden kunnen nabootsen.

 

En aldus was ik bang voor de toorn van God, probeerde ik me te wapenen tegen de fluisteringen van Satan en zijn legioen van demonen, en bereidde ik me voor op de komst van de antichrist, die volgens de evangelist Hal Lindsey ergens in 1997 de macht zou grijpen, waarna een bloedige vervolging zou plaatsvinden van de christenen die niet gelovig genoeg waren om te worden opgenomen (de oprechte rechtschapen christenen zouden vlak voor de machtsgreep van de antichrist zomaar FLITS, opgenomen worden in God's paradijs). Dat was waar ik me als jochie van 10 al mee bezig hield.

 

Al vroeg werd me duidelijk dat van al die 'voorspellingen' niets terecht zou komen. Hal Lindsey schreef boek na boek, en ieder boek bevatte weer nieuwe interpretaties van Openbaringen, en keer op keer zat Lindsey er falikant naast. Later ontdekte ik dat predikers, kerkvaders, pausen, kardinalen, oudvaders, hervormers en evangelisten al bijna 2000 jaar het einde der tijden verwachtten. Tienduizenden waren Lindsey voorgegaan, en hadden vol geestdrift het nummer van het Beest berekend, en allen faalden zij.

 

Oók over de hemel en hel, de goedheid van God, de slechtheid van de mens en Satan, en de volmaaktheid van de Bijbel, rezen bij mij twijfels, en ik ben veel dankbaarheid verschuldigd aan de sceptici die het vuur van deze zaligmakende twijfel in mij aanwakkerden. Vele vragen rezen in mij op:

 

Hoe is het mogelijk om gelukkig te zijn in een hemel, terwijl je ongelovige vrienden en familieleden voor eeuwig hoort kermen in het vuur van de hel?

 

Hoe kan een goede God lieve en rechtvaardige mensen laten roosteren en koken, enkel en alleen omdat ze niet in Hem geloven?

 

Waarom krijgt niet iedereen een gelijke kans om het evangelie te ontvangen? Miljoenen mensen worden geboren in landen waar men zelden of nooit met Jezus of de Bijbel in aanraking komt. Wat gebeurt er met deze mensen? Wat gebeurt er met (ongeboren) kinderen die sterven? En wat gebeurt er met de mensen die voor Jezus' komst stierven?

 

Waarom schiep God Toxoplasma, het AIDS virus, Staphylococcus Aureus, en al die andere parasieten en ziekmakende bacteriën? Waarom schiep God klauwen, slachttanden, giftanden en gifklieren?

 

Waarom schiep God exoplaneten in verre sterrenstelsels die we met het blote oog niet eens kunnen zien, terwijl Hij in het door Hem geïnspireerde Woord tóch écht zegt dat de hemellichamen gemaakt zijn om als lichtbron te dienen (genesis, eerste bladzijde). Welk nut hebben in dit opzicht Pluto en Charon, de manen van Jupiter, het steengruis dat de ringen van Saturnus vormt, de steenbrokken in de astroïdengordel, de paardekopnevel, en de vier miljard 'zonnen' in de voor ons bijna onzichtbare Andromedanevel?

 

Waar kwam al dat water van de zondvloed vandaan? Hoe kreeg Noach al die miljoenen dieren in zijn ark? Waar sloeg hij al het voedsel op? Hoe kwam de Zuid Amerikaanse landslak op tijd bij de ark, en vooral, hoe overwon deze slak de dodelijke barriëre van duizenden kilometers zout water?

 

Waarom moesten de kindertjes van de Amalekieten afgeslacht worden? Waarom riep de veronderstelde liefdevolle Jahwe op tot het spietsen van kleine babietjes, peuters, zwangere vrouwen en bejaarden? Waarom wordt zo'n God liefdevol genoemd? Wat is er liefdevol aan het geven van toestemming voor het verkrachten van buitgemaakte jonge meisjes? Deuteronomium 21:10 Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand'.... En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt...... En zij zal het kleed harer gevangenis van zich afleggen, en in uw huis zitten, en haar vader en haar moeder een maand lang bewenen; en daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn. En het zal geschieden, indien gij geen behagen in haar hebt, dat gij haar zult laten gaan naar haar begeerte; doch gij zult haar geenszins voor geld verkopen, gij zult met haar geen gewin drijven, daarom dat gij haar vernederd hebt. (zie ook Numeri 31:12)

 

Waarom maakt God gebruik van, en woont Hij temidden van 'Leugengeesten' (o.a. 1 Koningen 22 vers 19 tot en met 23, 2 Kronieken 18:21, 2 Thessalonica 2 vers 11)

 

Waarom wordt de slavernij in de Bijbel niet afgekeurd?

 

Waarom maakte Jezus met voorbedachten rade 'een gesel van touwtjes' om vervolgens als een woeste barbaar tekeer te gaan tegen mensen en dieren? Waarom bood Hij Zijn andere wang niet aan? Is hier geen sprake van de spreekwoordelijke Balk en de splinter?

 

Waarom vervloekte Jezus een vijgenboom (omdat hij buiten het oogstseizoen geen vruchten droeg)?

 

Waarom zijn er zoveel discrepanties tussen de verschillende evangeliën? (Wil de ware Jezus opstaan?)

 

Waarom zegt de Heere Jezus van die afschuwelijke dingen?
Lucas 14 vers 26 'Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
Mattheus 4 vers 35:Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
Mattheus 18 vers 8: ‘indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.
‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.’

 

Zoveel vragen, en nooit heeft iemand er een antwoord op kunnen geven. Hoe kan men zoiets aanbidden? Hoe kan men zoiets vereren, op een voetstuk zetten en verafgoden? Toen ik mijn hart opende voor de twijfel, kon ik vrij denken, en kon ik oprecht en onbevooroordeeld over deze vragen nadenken. Lang daarna heb ik nog mijn heil gezocht bij de leringen van mystici en guru's, maar uiteindelijk kwam ik terecht bij het heilzame nuchtere verstand, dat mij waarschuwde voor het gevaarlijke bijgeloof van deze lieden, en godsdiensten en openbaringen werden voor mij sprookjes. Ik ben nu veel gelukkiger dan toen ik nog in God en de Bijbel geloofde.

 

Nu geloof ik in de potentiële kracht van mensen; om het in de woorden van Robert Ingersoll te zeggen: 'Als er goden zijn dan kunnen we hun niet helpen, maar we kunnen wel onze medemens bijstaan. We kunnen niet van het onvoorstelbare houden, maar we kunnen wel houden van vrouw, kind en vriend.'
Of ex-evangelist Dan Barker: 'Er bestaat iets in het leven dat superieur is aan Jezus, belangwekkender dan dogma. Echte liefde, vriendelijkheid en intelligentie kennen geen grenzen.’

 

14 Juni 2007. Marc Defianth.

 

Lees ook:

Waarom ik een agnost ben Robert Ingersoll
Atheïsme kan levens veranderen (Dan Barker, de predikant die atheïst werd)
Waarom ik geen christen ben Bertrand Russell
De rehabilitatie van Lucifer

 

Forum discussie over dit onderwerp