'Waarom Jezus?' door Dan Barker (1993)

Waarom Jezus?

Jezus is altijd in ere gehouden door zowel Christenen als niet Christenen. Of hij wel of niet heeft bestaan, of goddelijk was, doet daar niets aan af, velen hebben verklaart dat de nieuw testamentische Christus het grootste voorbeeld was voor een hoogstaande moraal. Velen geloven dat zijn onderwijs, mits goed begrepen en nagevolgd, deze wereld zal verbeteren.

Is dat waar? Verdient Jezus de wereldwijde aanbidding die hij heeft ontvangen? Laten we eens kijken wat hij heeft gezegd en gedaan.

 

Was Jezus Vredelievend en Barmhartig?

De geboorte van Jezus werd aangekondigd met “vrede op aarde”, ondanks dat zei Jezus, "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.." (Mattheus 10:34) "en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. (Lukas 22:36) "Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood." (Lukas 19:27. In een gelijkenis, maar niet afkeurend gesproken.)

Het verbranden van ongelovigen gedurende de tijd van de Inquisitie was gebaseerd op de woorden van Jezus " Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand." (Johannes 15:6)

 

 

Jezus keek naar zijn critici "met toorn" (Markus 3:5), en viel kooplui aan met een zweep (Johannes 2:15). Hij toonde zijn respect voor het leven door onschuldige dieren te verdrinken (Mattheus 8:32). Hij weigerde een ziek kind te genezen, tot hij door de moeder onder druk werd gezet (Mattheus 15:22-28).

 

Het meest opvallende aspect van zijn karakter was zijn promotie van eeuwige kwelling. "De Zoon des mensen [Jezus zelf] zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.." (Mattheus 13:41-42) " En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur" (Markus 9:43)

Is dit sympathiek? Is het voorbeeldig je zaak duidelijk te maken met gewelddadige dreiging? Is de hel een aangenaam, vreedzaam idee?

 

Heeft Jezus "Familie waarden" gepromoot?

"Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. " (Lukas 14:26)

"Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn " (Mattheus 10:35-36)

Als één van zijn discipelen tijd vroeg voor zijn vaders begrafenis, zei Jezus afkeurend: " Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven." (Mattheus 8:22)

Jezus gebruikte nooit het woord "familie." Hij is nooit getrouwd en heeft nooit kinderen verwekt. Tegen zijn eigen moeder zei hij, " Vrouw, wat heb Ik met u te doen? " (Johannes 2:4)

 

Wat waren zijn gezichtspunten in zake gelijkheid en sociale rechtvaardigheid?

Jezus moedigde het slaan van slaven aan: " En die dienstknecht, welke geweten heeft den wil zijns heeren, en zich niet bereid, noch naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden.." (Lukas12:47) nooit keurde hij slavernij af, maar gebruikte de meester-slaaf relatie in veel van zijn gelijkenissen.

Hij deed niets om de armoede te verlichten. In plaats van de dure zalf te verkopen ten behoeve van de armen, verspilde Jezus het aan zichzelf, zeggende, " Want de armen hebt gij altijd met u." (Markus 14:3-7)

Er werden geen vrouwen gekozen als discipel of uitgenodigd voor het laatste avondmaal.

 

Welk moreel advies gaf Jezus?

"en er zijn gesnedenen, die zichzelven gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het." (Mattheus 19:12) Sommige gelovigen, zoals b.v. kerkvader Origenes, nam dit vers letterlijk en castreerde zichzelf. Zelfs metaforisch, getuigt dit advies van een slechte smaak.

Als u iets fouts doet met uw hand of oog, snij/trek het uit (Mattheus 5:29-30, in een seksueel verband).

Trouwen met een gescheiden vrouw is overspel. (Mattheus 5:32)

Maak geen plannen voor de toekomst. (Mattheus 6:34)

Spaar geen geld. (Mattheus 6:19-20)

Zorg dat je niet rijk wordt. (Markus 10:21-25)

Verkoop alles en geef het aan de armen. (Lukas 12:33)

Werk niet voor voedsel (Johannes 6:27)

Hebt geen seksuele hartstocht. (Mattheus 5:28)

Zorg er voor dat mensen je vervolgen. (Mattheus 5:11)

Laat iedereen weten dat je beter bent dan de rest. (Mattheus 5:13-16)

Neem geld van hen die geen spaargeld hebben en geef het aan de rijke investeerder. (Lukas 19:23-26)

Als iemand iets van je steelt, probeer dan niet het terug te krijgen. (Lukas 6:30)

Als iemand je slaat, nodig hem dan uit het opnieuw te doen. (Mattheus 5:39)

Als je een rechtszaak verliest, geef meer dan het vonnis verlangt. (Mattheus 5:40)

Als iemand u dwingt een mijl mee te lopen, ga dan twee mijlen mee. (Mattheus 5:41)

Als iemand u om iets vraagt, geef het dan zonder vragen. (Mattheus 5:42)

Is dit wijs? Is dit, wat u uw kinderen zou leren?

 

Was Jezus betrouwbaar?

Jezus vertelde zijn discipelen, dat ze niet zouden sterven voor zijn tweede komst: " Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk." (Mattheus 16:28). " Zie, Ik kom haastelijk." (Openbaring 3:11) Het is 2000 jaar geleden, en gelovigen wachten nog steeds op zijn "haastige" terugkomst.

Hij vergiste zich met zijn bewering dat mosterdzaad "de kleinste van alle zaden is" (Mattheus.13:32), en dat zout zijn "smaak kan verliezen" (Mattheus 5:13).

Jezus zei, als men iemand een"dwaas" noemt, zal men strafbaar zijn door het helle vuur. (Mattheus 5:22), hijzelf echter, noemde mensen "dwazen" (Mattheus 23:17).

Wat betreft zijn eigen eerlijkheid, Jezus gaf twee tegenstrijdige opinies: " Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig " (Johannes 5:31),

" Hoewel Ik van Mijzelven getuig, zo is nochtans Mijn getuigenis waarachtig " (Johannes 8:14).

 

Was Jezus een goed voorbeeld?

Geheel onlogisch vervloekte hij een vijgenboom, wegens het niet dragen van vruchten buiten het seizoen (Mattheus 21:18-19, en Markus 11:13-14). Hij beging een overtreding, door op de sabbat graan te stelen. (Markus 2:23), en hij moedigde zijn discipelen aan, een ezel mee te nemen, zonder het te vragen (Mattheus 21).

De "nederige" Jezus zei dat hij "grootser was dan de tempel" (Mattheus 12:6), "grootser dan Jona" (Mattheus 12:41), en "grootser dan Salomo" (Mattheus 12:42). Hij scheen te lijden aan "vervolgingswaan" als van een dictator, toen hij zei, "Wie met Mij niet is, die is tegen Mij" (Mattheus 12:30).

 

Waarom Jezus?

Hoewel andere verzen kunnen worden geciteerd die Jezus in een ander licht plaatsen, doen zij niets af van de verontrustende kant van zijn karakter. De elkaar tegensprekende passages, hoe dan ook, bewijzen dat het nieuwe testament tegenstrijdig is.

De "Gouden Regel" is al meerdere keren gezegd door andere religieuze leiders. (Confucius: "Doe anderen niet aan wat u niet wilt dat zij u aan doen.") "De andere wang toekeren" moedigt slachtoffers aan uit te nodigen tot meer gewelddadigheid. "hebt u naaste lief" geldt alleen voor medegelovigen. (De Joden noch Jezus vertoonden veel liefde voor vreemde religies). Enkele van de zaligsprekingen ("Gezegend zijn de vredestichters") zijn acceptabel, maar ze zijn alle voorwaarde voor toekomstige beloning, niet gebaseerd op respect voor menselijk leven of waarden.

Over het geheel genomen, zei Jezus weinig wat de moeite waard was. Hij introduceerde niets nieuws voor de ethiek (uitgezonderd hel). Hij ontwikkelde geen sociale programma’s. Zijnde "alwetend," had hij bepaalde nuttige wetenschap of medicijn kunnen delen met de mensen, maar hij leek onwetend te zijn wat betreft zulke dingen (alsof zijn karakter alleen maar een verzinsel is van schrijvers die zijn blijven steken in de eerste eeuw).

Veel geleerden twijfelen aan het historische bestaan van Jezus. Albert Schweitzer zei, "De historische Jezus is naar onze tijd gerekend, vreemd en mysterieus." Geen enkele schrijver uit de eerste eeuw bevestigt het Jezus verhaal. Het nieuwe testament is intern tegenstrijdig en bevat historische fouten. Het verhaal is gevuld met wonderen en andere belachelijke beweringen. Bestaand in de meeste gevallen uit materiaal geleend van heidense religies, lijkt het Jezus verhaal te zijn gesneden uit het zelfde hout als alle andere mythen en fabels.

Waarom is Jezus zo speciaal? Het zou logischer en nuttiger zijn, echte mensen van vlees en bloed na te volgen die hebben bijgedragen aan de menselijkheid—Moeders die kinderen hebben gebaard, wetenschappers die lijden hebben verzacht, sociale hervormers die onrecht hebben bestreden—dan een figuur te aanbidden met zo’n twijfelachtige kwaliteit als Jezus.

 

Opmerking:

Deze opmerking is toegevoegd aan de online versie.

Ik realiseer me dat ik het Nieuwe Testament behandel, alsof we de woorden en daden van Jezus kunnen accepteren zoals het geschreven staat. Ik weet dat er verschil van mening bestaat wat betreft de authenticiteit van de verzen hier geciteerd . De Jesus Seminar, bijvoorbeeld, concludeert dat ongeveer 85% van de woorden en daden van Jezus zoals gemeld in het Nieuwe Testament niet authentiek zijn – De meeste van deze dingen heeft hij nooit gezegd of gedaan. Dit nontract is gericht op de "bijbel gelovige" die er van uit gaat dat het Nieuwe Testament onfeilbaar en geïnspireerd is.
Sinds dit nontract online staat, heb ik veel klachten ontvangen, als zou ik vele van deze verzen "uit hun verband hebben getrokken." In zekere zin (zoals hierboven aangegeven) kan dit kloppen – gezien in verband met huidig historisch bijbel onderzoek, kunnen de meeste van deze verzen uit het Nieuwe Testament worden verwijderd. Maar in andere zin (in de zin bedoeld door de fundamentalisten en evangelischen die denken dat ik Jezus verkeert interpreteer), Ik trek niets uit zijn verband. Geen van dezen die mij aanklagen voor "uit het verband trekken" hebben mij een specifiek voorbeeld gegeven, of hebben uitgelegd naar welk "verband" zij verwijzen, of de betekenis van de woorden van de schrijvers, dat zou verschillen van de werkelijke tekst.

 

Copyright 1993 by Dan Barker. All rights reserved

 

Copyright translation 2003 by G Klein. All rights reserved

 

Lees ook:

'Wat is een vrijdenker?' Dan Barker
'Atheïsme kan levens veranderen' Dan Barker, de predikant die atheïst werd