Christendom

De tien geboden

Ten commandments.Rond de tien geboden uit de Bijbel hangt een soort aureool van sublieme moraliteit; alsof de ganse  beschaving erop is gebaseerd. Hoe vaak hoor je niet iemand in een discussie over moraal het volgende zeggen: 'als iedereen zich aan de tien geboden zou houden, dan zou er geen misdaad bestaan.'  Zelfs ongelovigen hoor je soms iets zeggen als 'de Bijbel is een sprookjesboek, maar die tien geboden zijn eigenlijk best wel oké.' We zouden natuurlijk kunnen zeggen dat de positieve invloed van de tien geboden nogal ver te zoeken is als we kijken naar de geschiedenis van het christendom.

De kinderen van Amalek

-'God is liefde!' Het is de favoriete slagzin van bijna iedere evangelist. Iedere keer als ik deze kreet hoor flitsen vele bijbelse taferelen aan mijn netvlies voorbij, en er zijn enkele bijbelteksten die bijzonder interessant zijn om in deze context eens nader te beschouwen.
 

Deuteronomium 21:10 Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden.............. en gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt......... daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn....

Als je in God gelooft is alles geoorloofd!

'Als er geen God is, is er geen deugd, en is alles geoorloofd', zegt Iwan Fjódorowitsj Karamázow; één van de hoofdpersonen in Dostojewski's meesterwerk 'De gebroeders Karamazow'. Deze woorden zijn al jaren een geliefd thema voor evangelisten en christelijke schrijvers, en wanneer christenen en ongelovigen met elkaar in discussie zijn over het verband tussen godsdienst en moraal, kun je er op wachten tot iemand ze naar voren zal brengen. Het is een stelling die je gemakkelijk om kunt draaien (waar ik in de titel van mijn betoog al op zinspeel), maar voor ik daar dieper op in ga....

Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de rede!

atheismVroeger toen ik nog een kleine jongen was, vertelde men mij over God, de Duivel en de Hemel en de Hel. Men vertelde mij dat God goed was, en de hemel een prachtig oord, en dat de Duivel slecht was en de Hel een oord waar het geween is en de knersing der tanden. Men vertelde mij dat God aan het einde der tijden, de aarde zou verbranden met vuur, zoals hij eens de wereld 'zuiverde' met water door de sluizen van de hemel en de kolken der diepte te openen.

Ben Hobrink plagieert!

Een bijdrage van Tjerk Muller.

 

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de weblog van Taede A. Smedes.
'Moderne wetenschap in de Bijbel' aangepast vanwege plagiaat' Nederlands Dagblad.

 

Over die Ben Hobrink: ik heb de stellige indruk dat zijn boek Moderne Wetenschap in de Bijbel van plagiaat aan elkaar hangt.

 

Zijn werk vertoont uitzonderlijk veel gelijkenis met een in de VS zeer populair apologetisch boek van S.I. McMillen None of these Diseases (1963 en vele herdrukken).

Sterven zonder Jezus!

‘I am not the least afraid to die.’

Charles Darwin. (1809-1882)

 

Inleiding:
In zijn boek ‘De God die is’" vergelijkt Willem Ouweneel zijn christelijke geloof met het beluisteren van klassieke muziek, of het drinken van Bourgogne: ‘Mahler moet je leren beluisteren. Bourgogne moet je leren drinken. De Bijbel moet je leren lezen.
De atheïst vergelijkt hij met iemand die junkfood prefereert boven een vijfgangenmenu uit de haute cuisine: ‘De atheïst die zo eens even in de Bijbel geneusd heeft, om die vervolgens minachtend te bejegenen, doet me denken aan de jongen wiens lievelingsmenu bestaat uit junkfood en die dan een vijfgangenmenu uit de haute cuisine krijgt voorgeschoteld....

'Atheïsme kan levens veranderen' door Dan Barker (de predikant die atheïst werd)

Dan Barker, de predikant die atheïst werd

I came to the point of encounter where I realized I was no longwinced at the lier a Christian. I was a brand new baby atheïst – born again! Having emerged from the warm comfrorts of the womb I ght and shivered at the cold. But I was alive, it was worth the trauma.’

(Dan Barker. Ex-predikant.)

‘De kwestie van theïsme of atheïsme is niet een kwestie van rationele argumenten alleen, maar een diep existentiële zaak’, verklaart Willem J. Ouweneel in het tweede hoofdstuk van zijn boek ‘De God die is’.

'.....daar zal geween zijn en knersing der tanden!'

‘I had rather live with the woman I love in a world full of trouble, than to live in heaven with nobody but men.’

Robert Green Ingersoll. (1833-1899)

 

Eén ding dat me is bijgebleven na het lezen van Willem J. Ouweneel’s boek (De God die is), is het feit dat hij weinig aandacht heeft voor het hiernamaals. De weinige keren dat er in het boek gesproken wordt over het hiernamaals, dan betreft het meestal citaten van anderen of Bijbelverzen. Het overgrote gedeelte van het boek bestaat uit persoonlijke verhalen van...

De God die niet is

DE GOD DIE NIET IS!
(Inleiding van een kritische beschouwing op het boek, ‘De God die is’, van Willem J. Ouweneel.)

 

INLEIDING.

Christelijk Nederland wrijft zich weer in de handen na het verschijnen van het nieuwste boek van Prof. Willem J. Ouweneel (‘De God die is, Waarom ik geen atheïst ben’.) Wie de inhoud van het boek kent en de discussies op het internet volgt, zal gemerkt hebben dat het boek populair is onder de gelovigen. Reden voor mij om er een uitgebreide reactie op te geven.

'Waarom Jezus?' door Dan Barker (1993)

Jezus is altijd in ere gehouden door zowel Christenen als niet Christenen. Of hij wel of niet heeft bestaan, of goddelijk was, doet daar niets aan af, velen hebben verklaart dat de nieuw testamentische Christus het grootste voorbeeld was voor een hoogstaande moraal. Velen geloven dat zijn onderwijs, mits goed begrepen en nagevolgd, deze wereld zal verbeteren.

Is dat waar? Verdient Jezus de wereldwijde aanbidding die hij heeft ontvangen? Laten we eens kijken wat hij heeft gezegd en gedaan.

Het zoetwateraquarium van Noach

Wie kent niet het wonderlijke verhaal van Noach; de man die ongeveer vijfenveertighonderd jaar geleden, na door God gewaarschuwd te zijn, een enorm houten schip bouwt om zichzelf, zijn familie en alle diersoorten op aarde, te redden van een wereldwijde overstroming. Men denkt al snel dat alleen hele kleine kinderen nog geloof hechten aan dit bizarre verhaal. Na vele discussies op diverse internetforums heb ik echter moeten vaststellen dat dit beeld niet klopt. Des te meer een reden voor mij om een aantal feitjes op een rijtje te zetten....

Jahwe en Zijn Ashera

Asherah. Israel. 9de eeuw v.c.

 

In het oude testament komt Asherah van alle godinnen het meest frequent voor: 40 keer. De bijbelteksten zijn getuigen van een vileine afkeer tegen deze godin. De beledigingen vonden vaak in de meervoudsvorm plaats. Men sprak dan van de Ashera’s.

 

Deze uitdrukkingswijze zette godsdiensthistorici langdurig op het verkeerde been. Men dacht oorspronkelijk aan een boom of een heilige paal. Ook koppelde men het begrip Asherah’s aan Baäl. In 1963 was er al een auteur Yamashita die opmerkte dat deze aanvallen vanuit één bron kwamen....

Zondvloed volgens Gilgamesh

De grote vloed die de aarde trof, kom je tegen in diverse beschrijvingen. In de Koran bijvoorbeeld; waar Noeh, de rechtvaardige profeet is, die zijn tijdgenoten tevergeefs oproept om van hun kwade wegen om te keren. Een fragment uit de Sura (71:5-7). ‘Maar telkens als ik hen opriep, opdat U hun zou vergeven, stopten zij hun vingers in hun oren, bedekten zich met hun kleren en bleven stijfkoppig en hoogmoedig.’

In de statenvertaling staat: ‘Toen de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel van de gedachten zijns harten te allen dage alleen broos was.’ Gen 6:5....

Hitler was geen atheïst! Deel 2

In het vorige deel van deze serie, hebben we door middel van citaten uit Mein Kampf, aangetoond dat Hitler geen atheïst was. Christelijke en sommige islamitische fundamentalisten beweren in hun evangelisatie en propagandalektuur dat Hitler een atheïst was, en het Nazisme een atheïstische beweging. Zij gebruiken dat als argument om atheïsme en secularisme in een kwaad daglicht te stellen. Wie na het lezen van de diverse citaten uit toespraken en Mein Kampf nog niet overtuigd is, hebben we nog een aantal ‘fraaie’ plaatjes. Overduidelijke conclusie: Adolf Hitler was geen atheïst, en het Nazisme was geen atheïstische beweging.

Hitler was geen atheïst! Deel 1

Wanneer religieuze fundamentalisten worden geconfronteerd met de bloedige geschiedenis van hun geloof, verweren ze zich soms met het argument dat atheïstische wereldbeschouwingen meer leed hebben veroorzaakt. Als voorbeeld wordt dan vaak het fascisme van Adolf Hitler genoemd. Deze aanname is niet gebaseerd op feiten. De feiten wijzen namelijk uit dat Adolf Hitler een diep religieus mens was, met een afkeer van atheïstische ‘joden’ partijen, zoals hij ze noemde: ‘ons tegenwoordige politieke Christendom acht het niet beneden zijn waardigheid om bij de verkiezingen te bedelen om Joodse stemmen, en om later te trachten met atheïstische Jodenpartijen politieke zwendelzaken op touw te zetten.’ (Mein Kampf. Blz. 381.)

Pagina's