Artikelen

De kinderen van Amalek

-'God is liefde!' Het is de favoriete slagzin van bijna iedere evangelist. Iedere keer als ik deze kreet hoor flitsen vele bijbelse taferelen aan mijn netvlies voorbij, en er zijn enkele bijbelteksten die bijzonder interessant zijn om in deze context eens nader te beschouwen.
 

Deuteronomium 21:10 Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden.............. en gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt......... daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe zijn....

Vertoog over de drie bedriegers

voorblad Traite des trois imposteurs

In het begin van de 18e eeuw ontstond een geheel nieuw genre van clandestiene boeken en manuscripten. Vooral Frankrijk en Nederland leverden daar een groot aandeel aan. Er was een schaduwwereld van verborgen drukpersen en in het geniep rolden daar grote aantallen opstandige en rebelse geschriften vanaf, met fictieve schrijvers en fictieve uitgeverijen op het titelblad. De meest beruchte was de uitgeverij Pierre Marteau, die een puur verzinsel was, en was bedacht door een aantal Hollandse uitgeverijen die onder die naam werken publiceerden, die de censuur anders niet zouden overleven. In diezelfde fictie vermeldde de uitgeverij Pierre Marteau op het titelblad dat zij in Köln was gevestigd....

Ingersoll's redevoering tegen de slavernij (1867)

Robert IngersollInleiding van de redactie:  Deze redevoering uit 1867 van Robert Ingersoll maakt deel uit van een aantal historische documenten die wij naar het Nederlands hebben vertaald of nog zullen vertalen.

 

Vrijdenkers hebben altijd vooropgelopen in de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting, en Robert Ingersoll heeft zich in zijn essay's en toespraken altijd uitgesproken tegen de wreedheden van de slavernij en de ongelijkwaardige behandeling van vrouwen. Desondanks vind ik dat Ingersoll door sommige...

Adriaan Koerbagh. een strijder voor het vrije denken.

Het is nu alsof ik hen allen heb gekend, niet als vertrouwde vrienden, maar zoals men lieden kent enkel van het ontmoeten op straat. In ieder geval zijn Zij geen lege namen uit geschiedenisboekjes gebleven en ook iets meer geworden dan ijle schimmen,  toen ik hen telkens ontmoette in het oude schrift van Kerkeraadsprotocollen, acta van de Classis, burgemeesterlijke notulen, confessieboeken en kerkelijke registers. Eerst bij het doorbladeren van die in geel perkament gebonden folio’s ziet men de schimmen nader komen en op sommige ogenblikken als levende wezens tegenover zich. De deftige Burgemeesters; Schepenen en Schout; predikanten met fraai-verlatijnste...

'De filosofie van Thomas Paine' door Thomas A. Edison (1925)

Thomas PaineTom Paine heeft vrijwel geen invloed op het hedendaagse denken in de Verenigde Staten, omdat hij een onbekende is voor de gemiddelde burger. Wellicht is het gerechtvaardigd als ik zeg dat dit een verlies is voor onze natie, en een betreurenswaardig gebrek aan begrip voor de man die als eerste deze indrukwekkende woorden schreef: 'de Verenigde Staten van Amerika.' Maar het is niet onverklaarbaar. Paine's denkbeelden zijn geweerd op alle scholen, en zijn visie op het leven wordt in een kwaad daglicht gesteld, totdat...

Als je in God gelooft is alles geoorloofd!

'Als er geen God is, is er geen deugd, en is alles geoorloofd', zegt Iwan Fjódorowitsj Karamázow; één van de hoofdpersonen in Dostojewski's meesterwerk 'De gebroeders Karamazow'. Deze woorden zijn al jaren een geliefd thema voor evangelisten en christelijke schrijvers, en wanneer christenen en ongelovigen met elkaar in discussie zijn over het verband tussen godsdienst en moraal, kun je er op wachten tot iemand ze naar voren zal brengen. Het is een stelling die je gemakkelijk om kunt draaien (waar ik in de titel van mijn betoog al op zinspeel), maar voor ik daar dieper op in ga....

Van het christelijke bijgeloof naar het licht van de rede!

atheismVroeger toen ik nog een kleine jongen was, vertelde men mij over God, de Duivel en de Hemel en de Hel. Men vertelde mij dat God goed was, en de hemel een prachtig oord, en dat de Duivel slecht was en de Hel een oord waar het geween is en de knersing der tanden. Men vertelde mij dat God aan het einde der tijden, de aarde zou verbranden met vuur, zoals hij eens de wereld 'zuiverde' met water door de sluizen van de hemel en de kolken der diepte te openen.

Tegen het verbieden van boeken

Eén van de kernwaarden van de verlichting is de vrijheid van meningsuiting, en daarom ook de vrijheid om alles te kunnen lezen en bestuderen. Afgelopen dagen was er weer commotie rond Hitler’s boek ‘Mein Kampf’, waarvan minister Plasterk het verbod wilde opheffen. Een heel goed idee van Plasterk. Alleen is het een beetje slap van hem dat hij na een beetje commotie meteen zijn woorden terugneemt. Oh, voor u ‘schande’ roept, ik ben het beslist niet met de inhoud van Mein Kampf eens,...

Ben Hobrink plagieert!

Een bijdrage van Tjerk Muller.

 

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de weblog van Taede A. Smedes.
'Moderne wetenschap in de Bijbel' aangepast vanwege plagiaat' Nederlands Dagblad.

 

Over die Ben Hobrink: ik heb de stellige indruk dat zijn boek Moderne Wetenschap in de Bijbel van plagiaat aan elkaar hangt.

 

Zijn werk vertoont uitzonderlijk veel gelijkenis met een in de VS zeer populair apologetisch boek van S.I. McMillen None of these Diseases (1963 en vele herdrukken).

'Kleine Betsie' door Mark Twain (1908)

 Kleine Betsie was bijna drie jaar. Ze was een lief kind, en niet oppervlakkig, niet onnozel, maar bedachtzaam en wijs, en zij dacht vaak na over waarom de dingen zo waren en probeerde die met de gevolgen te rijmen. Op een dag:

"Mamma, waarom is er zoveel pijn en verdriet en lijden? Waarom gebeurt dat allemaal?”

Het was een gemakkelijke vraag en mamma vond het niet moeilijk om daar een antwoord op te geven:

"Het is voor onze bestwil, mijn kind. In Zijn wijsheid en mededogen zendt God ons deze kwellingen om ons te straffen en ons beter te maken.”

'Het verdoemde mensengeslacht' door Mark Twain

Mark TwainStond er in de kranten van vandaag een kop over de Ieren, Libanezen of Chilenen, die ergens ter wereld vechten? Zeer waarschijnlijk. In het volgende stuk komt Mark Twain tot de conclusie dat de strijdlustige en wrede natuur van menselijke wezens hen tot de laagste en niet tot de hoogste schepsels maakt. Met een vernietigende ironie verschaft hij een verrassende verklaring voor oorlogszuchtige aard van de mens.

Ik heb de eigenschappen en neigingen....

'Het waanidee van ontwerp en doelmatigheid' door Clarence Darrow

Clarence DarrowClarence Darrow (1857-1938)

 

Ongeveer vijftig jaar was Darrow één van de meest kleurrijke figuren van de Amerikaanse samenleving. Hij trad op als raadsman tijdens de verdediging van vele kenmerkende rechtzaken, vooral voor de verdediging van politieke activisten en pioneer union organisatoren. Omdat hij er van uitging dat niemand moreel aansprakelijk is voor zijn daden, streed Darrow continu voor een humanere behandeling van gevangenen, en was een leider in de beweging voor afschaffing van de doodstraf. In de sensationele rechtzaak...

'Wat is een vrijdenker?' (Dan Barker)

What is a Freethinker? - Dan Barker

vrij-den-ker n. een persoon die zich een mening over religie vormt op basis van de rede, onafhankelijk van traditie, autoriteit, of gevestigd geloof. Tot de vrijdenkers behoren ook de atheïsten, agnosten en rationalisten.

Iemand die zich conformeert aan een bijbel, geloofsovertuiging, of Messias kan geen vrijdenker zijn. Voor een vrijdenker zijn openbaring en geloof ongeldig en orthodoxie is geen garantie voor waarheid.

 

Sterven zonder Jezus!

‘I am not the least afraid to die.’

Charles Darwin. (1809-1882)

 

Inleiding:
In zijn boek ‘De God die is’" vergelijkt Willem Ouweneel zijn christelijke geloof met het beluisteren van klassieke muziek, of het drinken van Bourgogne: ‘Mahler moet je leren beluisteren. Bourgogne moet je leren drinken. De Bijbel moet je leren lezen.
De atheïst vergelijkt hij met iemand die junkfood prefereert boven een vijfgangenmenu uit de haute cuisine: ‘De atheïst die zo eens even in de Bijbel geneusd heeft, om die vervolgens minachtend te bejegenen, doet me denken aan de jongen wiens lievelingsmenu bestaat uit junkfood en die dan een vijfgangenmenu uit de haute cuisine krijgt voorgeschoteld....

De evolutieleer volgens Jozef Rulof door Herman Nimis

De evolutieleer volgens Jozef Rulof

 

Jozef RulofJozef Rulof (1898-1952) heeft in zijn omvangrijk oeuvre geschreven dat hij dankzij uittredingen buiten zijn lichaam (een soort slaaptrance) geestelijk vergevorderde meesters van gene zijde heeft mogen ontmoeten, die hem veel hebben verklaard en getoond over de evolutie van ons universum, de mens en het dierenrijk. De theorie die hij daarover ...

'De mens een machine' door Julien Offray de Lamettrie (1748)

Toen Julien Offray de Lamettrie in 1751 overleed na het eten van een vleespastei, ging er een zucht van voldoening door Europa. Menig theoloog meende een vingerwijzing Gods te bespeuren: dat deze bon-vivant op juist deze manier aan zijn einde kwam kon geen toeval zijn.

Ook onder de filosofen en verlichte geesten van zijn tijd was Lamettrie's positie die van een randfiguur. Men las ijverig zijn geschriften, ontleende er heimelijk en zonder bronvermelding ideeën aan, maar vrijwel niemand nam het publiekelijk voor hem op.

'Atheïsme kan levens veranderen' door Dan Barker (de predikant die atheïst werd)

Dan Barker, de predikant die atheïst werd

I came to the point of encounter where I realized I was no longwinced at the lier a Christian. I was a brand new baby atheïst – born again! Having emerged from the warm comfrorts of the womb I ght and shivered at the cold. But I was alive, it was worth the trauma.’

(Dan Barker. Ex-predikant.)

‘De kwestie van theïsme of atheïsme is niet een kwestie van rationele argumenten alleen, maar een diep existentiële zaak’, verklaart Willem J. Ouweneel in het tweede hoofdstuk van zijn boek ‘De God die is’.

'.....daar zal geween zijn en knersing der tanden!'

‘I had rather live with the woman I love in a world full of trouble, than to live in heaven with nobody but men.’

Robert Green Ingersoll. (1833-1899)

 

Eén ding dat me is bijgebleven na het lezen van Willem J. Ouweneel’s boek (De God die is), is het feit dat hij weinig aandacht heeft voor het hiernamaals. De weinige keren dat er in het boek gesproken wordt over het hiernamaals, dan betreft het meestal citaten van anderen of Bijbelverzen. Het overgrote gedeelte van het boek bestaat uit persoonlijke verhalen van...

Citaten van Epicurus

 EPICURUS. (341-271vc)

EpicurusAls er in de geschiedenis iemand is die verkeerd is begrepen, dan is het de Griekse filosoof Epicurus wel. Volgens de meeste moderne woordenboeken is een ‘epicurist’ een genotzoeker; iemand die zich te buiten gaat aan drank, seks en vraatzucht. De christelijke fundamentalist John Meldau schrijft in zijn boek (57 redenen waarom de Bijbel Gods Woord is): ‘De Epicureische filosofie van ‘eet, drink en wees vrolijk’ maakt mensen tot beesten.’
Helaas vormen dit soort cliché’s het negatieve beeld dat de meeste mensen hebben van Epicurus en zijn filosofie...

'Voltaire' Een redevoering van Robert Ingersoll (1892)

VoltaireInleiding van de redactie:

 

Bij deze lezing van Robert Ingersoll willen we een paar kanttekeningen zetten. Voor zover ons bekend bevat het artikel geen onwaarheden, maar naar ons idee wordt Voltaire door Ingersoll wél te eenzijdig opgehemeld. Er moet gezegd worden dat Voltaire uitspraken heeft gedaan die voor veel mensen uit deze tijd primitief overkomen. Zo noemde hij de joden ooit een barbaars en verwerpelijk volk, en geloofde hij dat mensen boven de negers staan, zoals negers boven de apen staan...

Pagina's