Artikelen

Hij die zijn huis bouwde op een rots..

ruinAls kind ging ik tijdens de herfstvakantie vaak naar de vakantiebijbelschool.  Ik herinner me een preek waarin één van de voorgangers een verhaal vertelde over een dwaze man die zijn huis bouwde op het zand. Er kwamen hevige slagregens, overstromingen, rukwinden, en het fundament van het huis zakte diep in de grond, het dak werd door de storm weggeblazen, en de muren vielen omver.

 

Het verhaal ging voort over een andere man...

 

'Hoe men in een bos verdwalen kan' door Albert Vollbehr

Hoofdstuk 9 van 'De God die ver te zoeken is.'

Door Albert Vollbehr.

"Nog nooit heb ik mij zo duidelijk geroepen geweten om een boek te schrijven."
Prof. Dr. Willem Ouweneel over zijn boek 'De God die is.'

In dit hoofdstuk, genaamd De boswachter en de spin, probeert Ouweneel God aan de man te brengen met behulp van een door hemzelf bedacht verhaaltje... of moet ik zeggen met behulp van uit genade van Hogerhand verkregen geïnspireerde wijsheid... Ouweneel noemt het -natuurwetenschapper als hij is- "een gedachte-experiment". Verhaaltjes en gelijkenissen ....

Over het diaboliseren van Wilders

Afghanen staken vrijdag zelfgemaakte Nederlandse vlaggen in brandHet begint steeds meer een gewoonte te worden om mensen met een controversiële mening de mond te snoeren door allerlei misplaatste vergelijkingen te maken met het naziregime, de jodenvervolging, of door hen te beschuldigen van racisme. Op dit moment (22-03-2008) zitten politici, het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties met de handen in het haar vanwege de anti-koranfilm van Geert Wilders. Met veel woordenacrobatiek proberen Wilders' ideologische tegenstanders de betekenis van het woord 'racisme' te verdraaien om het op hem van toepassing te kunnen laten zijn...

Bekende atheïstische drogredenen? Bart Klink.

Bekende atheïstische drogredenen?

Bart Klink

juli 2006

De christelijke apologeet Willem Ouweneel meent dat er een aantal "atheïstische drogredenen" zijn, die hij bespreekt in de tweede appendix van zijn boek "De God die is, waarom ik geen atheïst ben". Nog zonder naar de verdere inhoud gekeken te hebben, viel mij al op hoe suggestief de titel is. De indruk wordt namelijk gewekt dat...

SIOE en de mysterieuze imam

SIOE en de mysterieuze imam

SIOE NederlandSIOE (Stop de Islamisering van Europa) is een organisatie die stelt maar één doel te hebben: 'verhinderen dat de Islam een dominante politieke kracht wordt binnen Europa'. [1]  Op haar website plaatst SIOE regelmatig berichten gerelateerd aan islam en moslims. Ook organiseren ze demonstraties, met thema's als 'vrijheid van meningsuiting' en 'stop de islamisering' [2]. Maar hoe ver gaat SIOE? En hoe zien ze eigenlijk die ....

'De vrijdenkers en het militarisme' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1922)

"Gode zij dank, dat de oorlog is gekomen, Ik zeg het ook nu nog in het derde oorlogsjaar. En Gode zij dank dat wij nog geen vrede hebben; ik zeg het ook nu nog trots alle offers.” Welke onverlaat, welke snoodaard heeft deze woorden gesproken? Zeker de een of andere ongeloovige, die heilig­schennis plegen wilde tegenover God. Zoo’n vuile atheist! Misgeraden. Het is de streng geloovige Berlijnsche dominée Philipps die dit schreef ― let wel: schreef, dus het is hem niet ontvallen in een onbewaakt oogenblik, neen hij schreef het! ― in het tijdschrift "Reformation....

'Vrij denken en vrijdenken' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Oppervlakkig bezien bestaat er haast geen verschil tusschen de beide uitdrukkingen "vrij denken” en vrijdenken en toch hebben zij niet dezelfde beteekenis.

 

Wij zullen dit het best begrijpen door het aanhalen van een paar voorbeelden.

Toen Luther in de XVI eeuw volgens de overlevering opkwam voor de gewetensvrijheid — zij is echter onwaar, want deze kerkhervormer stond totaal geen gewetensvrijheid toe aan anderen, getuige zijn houding tegenover Thomas Müntzer, Karlstadt, Zwingli en anderen, hij wilde haar...

Lekkerrr rrradicaal wondergeloof!

Veel gelovigen in dit land hebben maar een lauw geloof, ze lezen gedeeltelijk het nieuwe testament en dan nog meest overdrachtelijk, gaan eens naar de kerk, luisteren naar een preek van de dominee of pastoor, zingen een psalm of wat en doen wat aan liefdadigheid of vrijwilligerswerk. Niet erg aantrekkelijk voor jongeren, zulk geloof, het is saai en oubollig en dat willen jongeren niet! Jongeren willen feest, willen uit hun bol gaan en daar hebben sommige kerkgenootschappen iets lekkerrrr rrradicaals op gevonden!

'De onsterfelijkheid der ziel' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1922)

De Grieksche wijsgeer Demokritus, de vader der atomistische of materialitische school, schreef reeds in de Ve eeuw vóór Christus deze diepzinnige stelling, die ondanks veel bestrijding nooit is kunnen weerlegd worden: ,, uit Niets kan niets ontstaan, niets van hetgeen bestaat kan vernietigd worden. Elke verandering is slechts verbinding of scheiding der deeltjes; de verscheidenheid der dingen ontstaat slechts door verschil der atomen in getal, grootte, vorm en rangschikking.” In dichterlijken vorm gaf zijn leerling Lucretius Carus dezelfde gedachte, toen hij in zijn De rerum natura schreef:

 

Help de kleine Ferkel!

FerkelEr is in Duitsland een boek uitgebracht dat door gelovigen zo gevaarlijk wordt geacht dat de regering aldaar het zelfs wil verbieden. Wat kan dat toch voor een boek zijn, zult u denken. Is Richard Dawkins de steen des aanstoots? Ayaan Hirsi Ali wellicht? Neen! Het is Ferkel, een klein leergierig varkentje. Hoe kan zo'n klein varkentje toch zoveel opschudding veroorzaken vraagt u zich misschien af. Nou, Ferkel laat zich niets wijsmaken. Het biggetje gaat in discussie met een rabbi, een bisschop en een imam, en komt aan het einde van het verhaal tot de conclusie dat ze allemaal onzin verkopen.

'Ludwig Feuerbach en zijn wijsbegeerte van het Atheïsme' door Anton Constandse

"Wanneer het atheïsme niet anders was dan een ontkenning, een slechts loochenen zonder inhoud, dan deugt het zeker niet voor het volk, d.w.z. niet voor de menschen, niet voor het openbare leven. Maar het atheïsme, het ware tenminste, het niet Lichtschuwe, is tegelijk aanvaarding. Het atheïsme ontkent slechts het aan den mensch onttrokken, het fantastische door de inbeeldingskracht zelfstandig gemaakte wezen van den mensch dat dan God genoemd wordt, en wij in zijn plaats het werkelijke wezen van den mensch stellen. Het theïsme, het godsgeloof, is in waarheid ontkennend; het ontkent de natuur, de wereld en de menschheid. Voor God is wereld en mensch niets; hij kan ook zonder hen zijn....

'Atheïsme' door Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1922)

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Een met veel passie geschreven verdediging van het Atheïsme is van de hand van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in het achste hoofdstuk van zijn in 1922 postuum verschenen boek "Handboek van den vrijdenker" .

Het is ons een eer  het hier in digitale vorm te mogen presenteren.....

Overzichtspagina Dwalingen van Ouweneel

DE DWALINGEN VAN OUWENEEL

(deze pagina wordt bijgewerkt zodra er nieuwe online artikelen komen)

De god die isEen overzicht van kritische reacties op het werk van Theoloog Willem Ouweneel, en dan met name gericht op zijn strijdschrift tegen het atheïsme 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.'

Dwalingen van Ouweneel. In het maandblad van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte is deze maand (october 2008) een artikel te lezen over een aantal missers van dhr. Ouweneel in diens boek 'De God die is. Waarom ik geen atheïst ben.' Zodra het artikel online te lezen is, zal op deze pagina...

'Het eeuwige heil..'

(een vertelling, geinspireerd door de Heilige Geest)

Een beroemde predikant en mensenrechtenactivist sterft en zijn ziel stijgt ten hemel. Als hij bij de hemelpoort arriveert ziet hij daar een bonte verzameling mensen, wachtende voor een detectiepoortje van waarachter de Heilige Petrus een machine bedient. De predikant komt steeds dichterbij, en ziet hoe er telkens een rode of een groene lamp gaat branden wanneer iemand het detectiepoortje passeert. Wanneer de groene lamp brandt wordt de grote hemelpoort, die uit één enorme gebeeldhouwde parel bestaat, geopend door twee engelen, en mag de gelukkige het paradijs betreden.

'De nachtmerrie van de theoloog' door Bertrand Russell (1961)

Uit Fact & fiction, 1961.

De grote theoloog Dr. Thaddeus droomde dat hij stierf, en koers zette richting de hemel. Zijn studie had hem voorbereid, en hij had geen moeite om de weg te vinden. Hij klopte op de deur van de hemel, en werd met een argwanende blik verwelkomd, hetgeen hij niet had verwacht.

'Mag ik binnenkomen?' vroeg hij, 'want ik was een goed mens en heb mijn leven gewijd aan de glorie van God.'

'Mens?' vroeg de poortwachter, 'wat is dat? En op wat voor manier kan een komisch schepsel als u iets hebben bijgedragen aan de glorie van God?'

Dr. Thaddeus reageerde...

Etienne Vermeersch: geen ontsnapping voor het christelijk geloof

Inleiding en redactie door  een FT-forumlid

Inleiding

Wie als ongelovige wel eens met een christen gediscussieerd heeft over diens godsdienst, is ongetwijfeld aangelopen tegen de gelovige gewoonte om de eigen religie voortdurend te vormen aan de kritiek.

Men zou denken dat een openbaringsreligie behoorlijk rechttoe rechtaan was: God openbaart Zijn wil in een heilig boek. Men leze het boek om te weten wat God wil, en daarmee is men klaar.
Niets is echter minder waar, aangezien zulke heilige geschriften steevast bestaan uit collages teksten die betrekking hebben op een variëteit aan historische situaties en sociaal-culturele achtergronden.

'Over het doden van rivalen' door Robert Ingersoll (1833-1899)

Robert Green IngersollIs het gerechtvaardigd voor een man of vrouw om rivalen te doden?

Is het gerechtvaardigd voor een man om de minnaar van zijn vrouw te doden?

Is het gerechtvaardigd voor een vrouw om de maîtresse van haar man te doden?

Deze drie vragen komen in feite op hetzelfde neer, en één antwoord zal genoeg zijn om al deze vragen te beantwoorden.

In de eerste plaats zullen we inzicht moeten krijgen in de ware relatie die bestaat, of zou moeten bestaan, tussen man en vrouw.

The Golden Compass

The Golden Compass: ‘Beproeft alle dingen en behoudt het goede’

Donderdag 6 december ging de film ‘The Golden Compass’ in première in de Nederlandse bioscopen. De film zorgde voor een ware controverse in de Verenigde Staten, omdat het atheïsme erin gepromoot zou worden. Christelijke groeperingen riepen ouders dan ook op hun kinderen niet toe te staan de film te bekijken.

'Over de Heilige Schrift' door Robert G. Ingersoll (1894)

Robert IngersollIemand zou de waarheid moeten vertellen over de Bijbel. De predikanten durven het niet, omdat ze verjaagd zouden worden van hun kansels. De professoren in universiteiten durven het niet, omdat ze hun baan kwijt zouden raken. Politici durven het niet. Zij zouden stemmen verliezen. Redacteuren durven het niet. Zij zouden abonnees kwijtraken. Handelaren durven het niet, want zij zouden klanten verliezen. Beroemdheden durven ...

De tien geboden

Ten commandments.Rond de tien geboden uit de Bijbel hangt een soort aureool van sublieme moraliteit; alsof de ganse  beschaving erop is gebaseerd. Hoe vaak hoor je niet iemand in een discussie over moraal het volgende zeggen: 'als iedereen zich aan de tien geboden zou houden, dan zou er geen misdaad bestaan.'  Zelfs ongelovigen hoor je soms iets zeggen als 'de Bijbel is een sprookjesboek, maar die tien geboden zijn eigenlijk best wel oké.' We zouden natuurlijk kunnen zeggen dat de positieve invloed van de tien geboden nogal ver te zoeken is als we kijken naar de geschiedenis van het christendom.

Pagina's